कुडाळ हायस्कूल, कुडाळ शताब्दी महोस्तव १९२०- २०२०

........शाळेचा एक सुंदर प्रवास.........

........आदर्श शाळा पुरस्कार.......

.......अदयावत कार्यक्रम.........

prev next

........... न हरता, न थकता न थाबंता प्रयत्न करणाऱयांसमोर कधी कधी नशीब सुध्दा हरत........

.........यश संपादित विद्यार्थी व शिक्षक (सन २०१८ - २०१९)......

१०० वर्षातील प्रशालेचे नामवंत विद्यार्थी
S.S.C. / H.S.C. गुणवंतधारक विद्यार्थी
विज्ञान प्रदर्शन यश संपादित विद्यार्थी
क्रीडा विभाग यश संपादित विद्यार्थी
Scholarship यश संपादित विद्यार्थी

प्रशालेतील विविध सोई सुविधा

शिष्यवृत्तीधारक यश संपादित विदयार्थीं

जिल्ह विभाग सहभाग (ऍथलेटिकस)
१४,१७,१९ वर्षाखालील मुलगे व मुली

जिल्ह विभाग सहभाग (खो -खो) १४, १७ ,१९

वर्षाखालील मुलगे व १९ वर्षाखालील मुली

स्वयंम सिस्टिम

स्मार्ट क्लास

सुसज्ज्य ग्रंथालय

सुसज्ज्य खेळाचे मैदान

संगणक कक्ष

मित्रांगण प्रोजेक्ट रूम

बॅटमिन्टन कोर्ट

बाबा वर्दम नाटयगृह